Simonetta Zysset

Surname

Zysset

First Name

Simonetta

Phone

+41 44 632 68 79

Email

simonetta.zysset@inf.ethz.ch

Address

CAB F 78